#NOWAR Welcome Spain

COMPLETE INFO HERE (SPANISH) : https://juntosporucrania.es/ayuda-al-refugiado

ПОВНА ІНФОРМАЦІЯ ТУТ (ІСПАНСЬКА) : https://juntosporucrania.es/ayuda-al-refugiado

GUIDE FOR REFUGEES

ДОВІДНИК ДЛЯ БІЖЕНЦІВ
WELCOME PACK

ПРИВІТАЛЬНИЙ ПАКЕТ

PROCEDURES UPON ARRIVAL:

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИБУТТІ:

REQUEST FOR ENTRANCE IN SPAIN

Умови прибуття в Іспанію

1. If you go to the homes of relatives or friends: go to any police station to register and apply for residence with a work permit.

2. If you go to foster families or care centers: the Red Cross will give you all the support and advice you need to get your documents.

 1. Якщо ви прибуваєте до домівок родичів чи друзів: зверніться до будь-якого поліцейського відділення для регістрації і дозволу на роботу.
 2. Якщо ви прямуєте до приймаючих сімей чи до центрів опіки: Червоний Хрест надасть вам всю підтримку та поради, необхідні для отримання документів.

If you do not have a family or host group in Spain, please read this to find out how you can apply for help:

Якщо у вас немає сім’ї чи приймаючої групи в Іспанії, прочитайте, щоб дізнатися, як подати заявку на допомогу:

ACCOMMODATION

ПРОЖИВАННЯ

If you need support in finding accommodation, you can apply to enter the Protection Applicant Reception System , if you meet the following requirements:

Якщо вам потрібна підтримка у пошуку житла, ви можете подати заявку на вступ до Прийомної Системи Заявників на отримання захисту, у разі відповідності таким вимогам:

 • Be a Ukrainian national or a foreign person with permanent residence in Ukraine who has been displaced from Ukraine as of February 24, 2022 as a result of the Russian invasion.
 • Being a Ukrainian national or a foreign person with permanent residence in Ukraine who was in Spain when the conflict broke out and has not been able to return to their country.
 • Lack economic means and meet the rest of the Reception System requirements.
 • Українці або іноземні громадяни, які були змушені виїхати з України станом на 24 лютого 2022 року внаслідок російського вторгнення.
 • Бути громадянином України або іноземцем з постійним місцем проживання в Україні, що перебував в Іспанії на момент вибуху конфлікту і не зміг повернутися до своєї країни.
 • Особи, які не мають економічної спроможності і відповідають решті вимог Системи прийому.

Apply as soon as possible and within a maximum period of three months International Protection or Temporary Protection.

Подайте заяву якомога швидше, не пізніше трьох місяців, для міжнародного або тимчасового захисту.

WHERE TO APPLY:

КУДИ ПОДАВАТИ:

CEAR: Spanish Commission for Refugee Aid Address: Avda General Perón 32, 2º dcha., 28020 Tel.: [ +34 ] 91 598 05 35 [ +34 ] 91 598 05 92 To request direct assistance, a lawyer in Madrid, contact CEAR Madrid by calling 91 555 06 98

CEAR: Комісія Іспанії з допомоги біженцям. Адреса: Avda General Perón 32, 2º dcha., 28020 Тел.: [ +34 ] 91 598 05 35 [ +34 ] 91 598 05 92 Щоб запросити пряму допомогу, адвоката в Мадриді, зв’яжіться з CEAR Madrid, зателефонувавши 91 555 06 98

ACCEM: Address: Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2. Tercera, planta, 28004 Madrid Telephone: 915 31 23 12

ACCEM: Адреса: Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2. Tercera, planta, 28004

Телефон в Мадриді: 915 31 23 12

RED CROSS COMMUNITY OF MADRID Address: C. Muguet, 7, 28044 Madrid – Telephone: 915 32 55 55

ВІДДІЛЕННЯ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА В МАДРИДІ Адреса: C. Muguet, 7, 28044 Телефон в Мадриді: 915 32 55 55

OTHER IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS AND ADDRESSES: ІНШІ ВАЖЛИВІ АДРЕСИ І ТЕЛЕФОННІ НОМЕРИ:

Ukraine Consulate in Madrid Address: Rda. Abubilla, 52, 28043 Madrid Telephone: 917 48 93 60

Адреса консульства України в Мадриді: Rda. Abubilla, 52, 28043 Телефон в Мадриді: 917 48 93 60

REFUGEE SERVICE OFFICE

БЮРО СЛУЖБИ БІЖЕНЦІВ

Address: C. de los Jardines, 4, 28013 Madrid Telephone: 900 444 555

Адреса: C. de los Jardines, 4, 28013 Телефон в Мадриді: 900 444 555

HELP AND SHELTER OFFICE

ОФІС ДОПОМОГИ ТА ПРИХИСТКУ

Address: C. de Pradillo, 40, 28002 Madrid Telephone: 915 37 21 70

Адреса: C. de Pradillo, 40, 28002 Телефон в Мадриді: 915 37 21 70

UNHCR

Address: C. de Cedaceros, 11, 28014 Madrid Telephone: 900 900 532

Адреса: C. de Cedaceros, 11, 28014 Телефон в Мадриді: 900 900 532

REFUGEE WELCOME CENTER (ALCOBENDAS)

ЦЕНТР ПРИЙМАННЯ БІЖЕНЦІВ (ALCOBENDAS)

Address: C. de Sariñena, 7, 28100 Alcobendas, Madrid Telephone: 916 53 41 00

Адреса: C. de Sariñena, 7, 28100 Alcobendas, Телефон в Мадриді: 916 53 41 00

RED CROSS ASSEMBLY

Асамблея ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

Address: C. de Valdecanillas, 112, 28037 Madrid Telephone: 913 04 00 16

Адреса: C. de Valdecanillas, 112, 28037 Телефон в Мадриді: 913 04 00 16

We share your pain and will try to help you in any way possible.We are all TOGETHER FOR UKRAINE

Ми поділяємо ваш біль і намагатимемося допомогти вам у будь-який спосіб. Ми всі РАЗОМ ДЛЯ УКРАЇНИ

Information on temporary protection

Інформація про тимчасовий захист

The Council of the EU has approved the Decision implementing Council Directive 2001/55/EC on the protection of displaced persons and which will automatically allow displaced Ukrainians to reside, work or study in the European Union for one year, extendable up to three years, without having to apply for asylum.

Рада ЄС схвалила Рішення про імплементацію Директиви Ради 2001/55/ЄС про захист переміщених осіб, яка автоматично дозволить переміщеним українцям проживати, працювати чи навчатися в Європейському Союзі протягом одного року з продовженням до трьох років, без необхідності просити притулку.

Will I be able to work while I am in Spain? What rights does temporary protection give me?

Чи зможу я працювати в Іспанії? Які права надає мені тимчасовий захист?

 • It grants a residence and work permit.
 • This is valid for the entire duration of protection.
 • Beneficiaries of temporary protection have the right to the following:
  • Work on their own or for someone else,
  • Access the benefits provided in the reception system.
  • Medical care.
  • Children under the age of eighteen will also have the right to access education under the same conditions as nationals of the host EU country.
 • Він надає дозвіл на проживання та роботу.
 • Це діє протягом усього періоду захисту.
 • Набувачі тимчасового захисту мають право на:
  • Можливість працювати самостійно або на когось іншого.
  • Отримання доступу до переваг, які надаються в системі прийому.
  • Медичну допомогу.
  • Діти віком до вісімнадцяти років також матимуть право на доступ до освіти на тих самих умовах, що й громадяни країни ЄС.

Who can apply for Temporary Protection?

Хто може подати заяву на тимчасовий захист?

 • Ukrainian nationals in a situation of stay in Spain before 02.24.2022 who, as a result of the armed conflict, cannot return to Ukraine.
 • Third-country nationals or stateless persons who were legally residing in Ukraine on the basis of a valid legal residence permit (whether permanent or otherwise as students) issued in accordance with Ukrainian law and are unable to return to their country or region of origin under conditions safe.
 • Ukrainian nationals who were in an irregular situation in Spain before 02.24.2022 and who, as a result of the armed conflict, cannot return to Ukraine.
 • Members of their families (except for the third case of irregular situation): (i) spouse or de facto partner; (ii) unmarried minor children or their spouse; (iii) other close relatives dependent on them.

 • Громадяни України, що були в Іспанії до 24.02.2022 р., які внаслідок збройного конфлікту не можуть повернутися в Україну.
 • Громадяни третіх країн або особи без громадянства, що легально проживали в Україні на підставі дійсного дозволу на проживання (постійного чи в статусі студента), виданого відповідно до законодавства України, і не можуть повернутися до своєї країни чи регіону походження за безпечних умов.
 • Громадяни України, які перебували на нерегулярних підставах в Іспанії до 24.02.2022 р. і які внаслідок збройного конфлікту не можуть повернутися в Україну.
 • Члени їхніх сімей (за винятком третього випадку): подружжя або фактичний партнер; неодружені неповнолітні діти або їх опікун; інші близькі родичі, які знаходяться на їх утриманні.

Where can I apply for Temporary Protection?

Куди я можу подати заявку на тимчасовий захист?

In Madrid, Barcelona and Alicante, these are the three centers made available:

У Мадриді, Барселоні та Аліканте доступні три центри:

 • Madrid Reception, Service and Referral Center. Pozuelo de Alarcon.
 • Center of Reception, Attention and Referral of Barcelona. Fair of Barcelona.
 • Reception, Attention and Referral Center of Alicante. City of Light.
 • Мадридський центр прийому, обслуговування та рекомендацій. Посуело де Аларкон.
 • Центр прийому, уваги та направлення Барселони. Ярмарок Барселони.
 • Центр прийому, уваги та направлення Аліканте. Місто світла.

https://www.inclusion.gob.es/es/ukraine/protecciontemporal/index.htm

What do I need to enter Spain?

Що мені потрібно для в’їзду в Іспанію?

If you are a Ukrainian national and wish to enter Spain, you do not need to apply for a visa if you have a biometric passport. Ukrainians with a biometric passport do not need a visa to enter the Schengen area.
The Council of the EU has approved the Decision by which Council Directive 2001/55/EC, on the protection of displaced persons, enters into application and which will automatically allow displaced Ukrainians to reside, work or study in the European Union for one year,
extendable up to three years, without having to apply for asylum
.

Якщо ви громадянин України і бажаєте в’їхати в Іспанію, вам не потрібно подавати документи на візу, якщо у вас є біометричний паспорт. Українцям з біометричним паспортом віза для в’їзду до Шенгенської зони не потрібна.
Рада ЄС схвалила Рішення, відповідно до якого вступає в дію Директива Ради 2001/55/ЄС про захист переміщених осіб і яка автоматично дозволить переміщеним українцям проживати, працювати чи навчатися в Європейському Союзі протягом одного року з можливістю продовження до трьох років, без необхідності подавати заяву про надання притулку.

I’ ll I be able to work while I am in Spain?

Чи зможу я працювати, поки пребуваю в Іспанії?

What rights does temporary protection give me?

 • ·Grants a residence and work permit.
 • This is valid for the entire duration of protection.
 • Beneficiaries of temporary protection have the right to the

Які права мені надає отримання дозволу на тимчасовий притулок?

 • Гарантується дозвіл на проживання та роботу.
 • Це діє протягом усього періоду захисту.
 • Набувачі тимчасового захисту мають право на

Furthermore ukrainian citizens will

Надалі українські громадяни можуть

 • Work on their own or for someone else
 • Access the services provided in the reception system. medical care.
 • Children under the age of eighteen will also have the right to access education under the same conditions as nationals of the host EU country.
 • Працювати самостійно або на когось іншого.
 • Мати доступ до послуг, що надаються в системі прийому. Отримувати медичну допомогу.
 • Діти віком до вісімнадцяти років також матимуть право на доступ до освіти на тих самих умовах, що й громадяни країн ЄС.

MORE ON JOBS POSSIBILITIES IN SPAIN: https://juntosporukrania.es/ayuda-al-refugeado#bolsa-de-trabajo

БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ РОБОТИ В ІСПАНІЇ: https://juntosporucrania.es/ayuda-al-refugiado#bolsa-de-trabajo

TRANSPORTATION: Renfe offers free trips on all its trains from Barcelona to refugees from Ukraine

ТРАНСПОРТ: Renfe (державна залізнична мережа Іспанії) пропонує безкоштовні поїздки на всіх своїх потягах з Барселони для біженців з України

For the management of all movements of Ukrainian immigrants, Renfe will organize all its operations in Barcelona, ​​which is configured as a ‘hub’ or connection center to receive refugees arriving in Spain or for the departure of citizens to France and, subsequently, to other parts of Europe. The Elipsos cross-border trains arrive at this terminal (commercial name of the Renfe-SNCF in Cooperation company), which connect France with Spain and are also free for Ukrainian refugees.

Для управління всіма переміщеннями українських імігрантів Renfe керує всіми своїми операціями в Барселоні, що є центром зв’язку для прийому біженців, які прибувають до Іспанії, або для виїзду громадян до Франції, а потім в інші частини Європи. До цього терміналу (комерційна назва компанії Renfe-SNCF in Cooperation) прибувають транскордонні потяги Elipsos, які сполучають Францію з Іспанією і також є безкоштовними для українських біженців.

Once in Barcelona, ​​the refugees can take any Renfe train and continue their journey. In order to benefit from free Renfe trains, Ukrainian citizens who wish to do so must carry a passport or identity document and present it at Renfe sales points, service centers or station ticket offices.

Потрапивши в Барселону, біженці можуть сісти на будь-який потяг Renfe і продовжити свою подорож. Щоб скористатися безкоштовними поїздами Renfe, громадяни України, які бажають це зробити, повинні мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу, та пред’явити його в пунктах продажу Renfe, сервісних центрах чи касах вокзалів.

https://juntosporukrania.es/ayuda-al-refugeado#transport-companies

USEFUL EMERGENCY CONTACT AND NUMBERS

КОРИСНІ КОНТАКТИ І НОМЕРИ ДЛЯ ТЕРМІНОВИХ СИТУАЦІЙ

 • The emergency telephone number in Spain is 112
 • The telephone number for the police is 091
 • The telephone number for victims of Gender Violence is 016
 • The contact details of the Ukrainian embassy in Spain are:
  Calle Ronda de Abubilla, 52 28043 Madrid, Spain
  Phone: +34917489360 Phone: +34 913887178 Web: https://spain.mfa.gov.ua/es
 • Телефон екстреної допомоги в Іспанії – 112
 • Телефон поліції 091
 • Номер телефону для жертв гендерного насильства 016
 • Контактні дані посольства України в Іспанії:
 • Calle Ronda de Abuilla, 52, 28043 Мадрид, Іспанія
 • Телефон: +34917489360 Телефон: +34 913887178 Веб-сайт: https://spain.mfa.gov.ua/es

OTHER USEFUL LINKS

ІНШІ КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

https://www.nadiya.es

https://www2.cruzroja.es/-/ayuda-crisis-ucrania

UNHCR SPAIN

Loading